Inner glow overlay
 

Metron Miljökonsult Sundsvall

E4 Sundsvall

E4 Sundsvall är ett projekt som syftar till att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön på ett 20 kilometer långt vägavsnitt från Myre till Skönsberg. Den nya vägen är 20 kilometer, 5 trafikplatser och 33 broar. Den största av projektets 33 broar är Sundsvallsbron, en 2109 meter lång bro över fjärden som beräknas avlasta Sundsvalls centrum med drygt 10 000 fordon per dygn.

Metrons åtagande har hittills bestått i beställarstöd från Trafikverket gällande bergschakt, sprängteknisk rådgivning inkl. riskbedömningar och sprängplaner. Vibrationsmätning för dimensionering bergarbeten, skyddsåtgärder för känslig utrustning inom Kubal Aluminiumsmältverk, bergkartering och skrotningsförslag, skadeutredning av ca 150 förekommande klagomål på skador/störningar orsakade av projektet.

Kapacitetsåtgärder OKB Gävle-Sundsvall

Ostkustbanan har idag kapacitetsproblem och spåren har nått den ålder då de behöver bytas ut. Därför ska arbeten utföras mellan Hudiksvall och Sundsvall 2014-2016. Metron har arbetat med att bedöma risken för vibrationer från maskiner och masstransporter till och från de banområden som skall förstärkas. Projektet delas in i etapperna Gävle – Hudiksvall samt Hudiksvall – Sundsvall.

Uppsala kommun

Nybyggnation av bostäder i Stenhagen, Uppsala. Uppsala kommun och HSB bygger nya bostäder vid Stenhagen i Uppsala. Sprängnings-, schakt- och packningsarbeten utförs. Metron utför kontroller av omgivningspåverkan, har uppfört riskanalys, 23 besiktningar och satt ut 10 mätpunkter för vibrationsmätning

För mer information kontakta oss på Metron >>

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150