Inner glow overlay
 
 

Enligt Svensk Standard SS 460 48 66 ska en riskanalys upprättas vid alla sprängarbeten.

Riskanalys, komfortutredning och vattenprovtagning

Innan ett bygg- eller anläggningsarbete påbörjas är det viktigt att kartlägga och analysera omgivande miljö. Med rätt analys och föreslagna åtgärder minskar risken för oväntade olyckor eller skador på omgivningen. Vi på Metron utför utredningar och analyser som hjälper dig under hela ditt projekt.

Riskanalys

För att förhindra skadlig påverkan på omgivning, underlätta valet av arbetsmetod och utrustning under planeringsfasen erbjuder vi på Metron dig en detaljerad miljöriskanalys.

Det finns många svårigheter när det kommer till att förutspå mark eller annan omgivnings förändring vid markarbete. För oss är det viktigt att du känner dig trygg innan ett arbete startar för att undvika skador på omgivning, människa och miljö. Metron erbjuder en detaljerad analys av markarbetets geologiska och geotekniska förhållanden. Här bestäms förutsättningarna gällande riskområde, riktvärden och kontrollåtgärder. Enligt Svensk Standard SS 460 48 66 ska en riskanalys upprättas vid alla sprängarbeten.

Metron erbjuder

  • Geologiska och geotekniska analyser
  • Grundvattenanalys
  • Stabilitetsproblem och behov av sättningskontroller
  • Inventering av närliggande byggnaders grundläggning och konstruktion.
  • Redovisning av byggnaders grundläggning och konstruktion inom bedömt riskområde som berörs av besiktning, provtryckning av rökkanaler samt kontakt och information till kringboende.
  • Svensk Standard används vid beräkning och bedömning av tillåten vibrationsnivå.
  • Redovisningar av var vibrationsmätning ska utföras samt vilka kontroller som ska vidtas inom riskområdet


Komfortutredning

För att bedöma miljöstörning i bostäder till följd av vibrationer från spårbunden trafik samt vägtrafik utför Metron komfortutredningar enligt Svensk Standard.

Metron Miljökonsult erbjuder vibrationsmätning för gällande riskområde och även skadebesiktning av fastigheten om det behövs. Vibrationsmätningsinstrumentet monteras med triggivare i husgrund, banvall eller mark. Treriktningsgivare för mätning av komfortnivå placeras inomhus i samråd med fastighetsägare. Inspektion kring fastighet eller väg utförs okulärt. Geologiska förhållanden studeras, den geometriska dämpningen kartläggs och dokumenteras.


Skadeutredning

Om olyckan är framme och en skada uppstår i samband med ett vibrationsalstrande arbete krävs en sakkunnig utredning. Metron hjälper dig med tvister gällande skador som uppstått kring bygg- och anläggningsarbeten. Vi är en oberoende miljökonsult och kan med vår kompetens och mångåriga erfarenhet utreda varför skadan uppkommit för att sedan slå fast om det skett en överträdelse enligt svensk lag.

En skada som uppstår i en byggnad eller på en fasad kan ha många olika orsaker som inte är direkt kopplade till yttre verksamhet. Skador kan också bero på felaktig konstruktion, naturligt slitage och förfall, markförändringar mm.

Kontakta oss på Metron för mer information >>

Kort om Metron

Vår unika kompetens är välutbildad personal, lång erfarenhet samt egenutvecklade mätinstrument. Metron bedriver sin verksamhet i Göteborg, Sundsvall och Falun. Genom stor flexibilitet har vi vårt arbetsfält över hela landet.

Göteborg

Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Tel: 031-800420
Fax: 031-800425

Sundsvall

Fredsgatan 5
852 36 Sundsvall
Tel: 060-157460
Fax: 060-157467

Falun

Kompanivägen 13
791 40 Falun
Tel: 023-22150