Besiktning

Besiktning av fastigheter & hus vid sprängning

I och med att ett vibrationsalstrande markarbete utförs kan omgivande byggnader påverkas och sprickor kan uppkomma. Metron utför besiktning som oberoende konsulter helt i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60. Besiktningsförfarandet är ett stort steg för att trygga omgivningen runt ert byggprojekt.

För att urskilja ifall sprängningen orsakat några förändringar på din fastighet utför vi på Metron syneförrättning-/besiktning enligt följande steg.

Förbesiktning

En förbesiktning utförs innan sprängning startar. Här dokumenteras noggrant all befintlig sprickförekomst digitalt i en Ipad, komplettering med fotografering utförs även, allt enligt Svensk Standard. Med hjälp av en förbesiktning får både fastighetsägaren och beställaren en överblick på fastighetens befintliga status innan några arbeten påbörjas. Förbesiktningen är även ett stort steg i att trygga omgivningen då många människor i anslutning till ett byggprojekt kan känna en oro för de kommande arbetena. Vid avslutad förbesiktning skickas förbesiktningsprotokollen ut till tredje man/fastighetsägarna.

Mellanbesiktning

En mellanbesiktning kan även bli aktuell ifall en tillkommande entreprenör startar markarbeten i anslutning till befintligt arbetsområde, men även för att hålla isär entreprenörernas arbete så att inga tvister uppstår.

Det kan även vara nödvändigt att utföra en mellanbesiktning under projektets gång ifall ett riktvärde gällande vibrationer har överskridits.

Efterbesiktning

Vid avslutade markarbeten och sprängning utförs en efterbesiktning/slutbesiktning. Här dokumenteras eventuellt tillkommande sprickor med förbesiktningsprotokollet som underlag. Vid förändringar erbjuder Metron skadeutredning. Metron tar alltid tydliga ställningstagande så inga tveksamheter uppstår i efterhand.

Slutdokumentation

Efter avslutat projekt sammanställer Metron alla protokoll som upprättats under projektets gång samt ett följebrev som klargör ifall förändringar noterats eller inte. En produkt som är bra att ha med sig i projektdokumenteringen eller ifall klagomål skulle uppkomma i efterhand. Slutdokumentationen levereras vanligtvis digitalt, men i en pärm eller usb-sticka är också vanligt förekommande.

För mer information kontakta oss

Tel: 010-455 93 00
info@metron.se

..eller så ringer vi upp dig!


    Läs våran policy här!