Riskanalys

Riskanalys vid sprängning, pålning & packning

Vi på Metron upprättar en riskanalys som hjälper dig under hela ditt projekt.

Innan ett bygg- eller anläggningsarbete påbörjas är det viktigt att kartlägga och analysera omgivande miljö. Med rätt analys och föreslagna åtgärder minimeras risken för uppkomna skador på kringliggande byggnader, människa och miljö.

För att förhindra skadlig påverkan på omgivning, underlätta valet av arbetsmetod och utrustning under planeringsfasen erbjuder vi på Metron dig en detaljerad riskanalys med fokus på vibrationer och dess påverkan på den kringliggande miljön.

För oss är det viktigt att både beställare och tredje man känner sig trygg innan ett byggprojekt startar.

Det finns många hinder när det kommer till att förutse mark eller omgivningens reaktioner vid markarbete. Därför ska enligt Svensk Standard SS 460 48 66 en riskanalys alltid upprättas vid alla sprängningsarbeten.

Detaljerade riskanalyser

Metrons riskanalyser är detaljerade och enkla att förstå för dig som beställare. Riskanalyserna är baserad på Svensk Standard 460 48 66:2011, Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader, samt Svensk Standard SS 02 52 11, Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spont-, schakt- och packning och omfattar:

 • Inventering av bebyggelse och anläggningar inom ett med hänsyn till
  omgivningspåverkan berört område
 • Redovisning av närliggande byggnaders grundläggning och konstruktion
 • Anger tillåtna vibrationsnivåer
 • Anvisning om var vibrationsmätning skall utföras och vilka kontroller som
  skall vidtas
 • Anvisningar som anger inom vilka områden som besiktning (syn) bör ske

För mer information kontakta oss

Tel: 010-455 93 00
info@metron.se

..eller så ringer vi upp dig!


  Läs våran policy här!