E4 Sundsvall

E4 Sundsvall är ett projekt som syftar till att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön på ett 20 kilometer långt vägavsnitt från Myre till Skönsberg. Den nya vägen är 20 kilometer, 5 trafikplatser och 33 broar. Den största av projektets 33 broar är Sundsvallsbron, en 2109 meter lång bro över fjärden som beräknas avlasta Sundsvalls centrum med drygt 10 000 fordon per dygn.

Metrons åtagande har hittills bestått i beställarstöd från Trafikverket gällande bergschakt, sprängteknisk rådgivning inkl. riskbedömningar och sprängplaner. Vibrationsmätning för dimensionering bergarbeten, skyddsåtgärder för känslig utrustning inom Kubal Aluminiumsmältverk, bergkartering och skrotningsförslag, skadeutredning av ca 150 förekommande klagomål på skador/störningar orsakade av projektet.